Verantwoording bronnen bij de stamboom TOTAAL
Uitgangspunt : Van   elk   gegeven   hoort   een   bewijs   te   zijn.   Pas   dan   heb   je   enige   zekerheid   over   afstammingsreeksen.   Dat   bewijs   wordt geleverd   door   een   gegevensdrager.   Veelal   is   dat   een   akte   of   een   bijlage   bij   een   akte.   Terug   tot   1811   wordt   gebruik   gemaakt van   de   akten   van   de   burgerlijke   stand.   Huwelijk,   geboorte,   overlijden   en   echtscheidingen.   (Veelal   via   de   plaatselijke   en regionale archie ven). In   de   praktijk   blijkt   dat   deze   akten   niet foutloos   zijn.   Leeftijden   klop pen   soms niet   omdat   de   aangifte   van   overlijden geschiedde    door    buitenstaanders    of personen    die    niet    correct    geïnfor- meerd    waren.    De    juistheid    van    het gegeven   wordt   dan   beschreven.   Een standpunt    wordt    ingenomen.    Uiter- aard staat dit open voor discussie. Er   wordt   gewerkt   aan   het   opnemen van    visuele    bewijzen:    de    akte    zelf wordt   als   afbeelding   opgenomen.   Deze   vorm   van   bronvermelding   is   nog   niet   volledig.   Van   sommige   akten   is   aangegeven waar ze te vinden zijn en is een beschrijving opgenomen. Dit is een proces dat nog jaren zal duren. Daar   waar   beschrijvingen   ontbreken,   kan   men   ervan   uitgaan   dat   de   gegevens   overgenomen   zijn   vanuit   de   databases   van de   archieven.   Vroeger   Genlias   en   nu   Wie   was   Wie   en   het   Regionaal   archief   van   Dordrecht.   Andere   bronnen   zijn   de transcripties en gezinsconstructies. Voor   bronnen   voor   1811   wordt   getracht   ook   een   visueel   bewijs   te   leveren.   Hiervoor   worden   de   gegevens   uit   Doop-,   trouw- en begraafboeken gebruikt, verzameld via zoekakten.nl Er   is   van   afgezien   om   hierbij   de   bron   aan   te   geven.   Het   ontbreken   van   goede   verwijzingsmogelijkheden   is   hier   debet   aan. Nummering   van   pagina’s   ontbreken   vaak   en   doopboeken   zijn   niet   benoemd,   alhoewel   ze   uiteraard   wel   een   archiefcodering hebben.   Er   wordt   van   uit   gegaan   dat   deze   boeken   eenvoudig   te   benaderen   zijn   en   vervolgens   kan   het   paginadeel   visueel vergeleken   worden.   Dat   dit   soms   lastig   is   door   de   rangschikking   van   de   gegevens   in   de   bronnen   spreekt   voor   zich.   Doop-, trouw- en begraafgegevens van Dubbeldam zijn overgenomen uit de eigen transcripties. Indien   gegevens   overgenomen   zijn   vanuit   andere   genealogieën   is   dit   vermeld.   Een   gegeven   dat   op   internet   gevonden   wordt is   op   een   later   tijdstip   lastig   of   zelfs   helemaal   niet   te   vinden   omdat   de   site   verdwenen   is.   Daarom   wordt   als   standaard aangehouden   dat   zo’n   bron   gecontroleerd   wordt   en   (op   termijn)   vervangen   wordt   door   een   eigen   afbeelding.   Dat   dit   tijd vergt zal niemand verbazen. Oude   bronnen   van   voor   1600   worden   vaak   gevonden   in   tijdschriftartikelen.   De   beperkte   toegankelijkheid   van   de   originelen en   de   vaak   moeilijke   of   onmogelijke   ontcijfering   van   de   tekst   maakt   controle   veelal   niet   mogelijk.   Zich   baseren   op   de bijbehorende artikelen verlangt ook het kritisch volgen van een vervolgdiscussie die zo’n artikel oproept. Overname   uit   verzamelingen   als   genealogie   online,   Geneanet,   Ancestry,   Familysearch   vinden   niet   plaats.   Dat   wil   niet zeggen   dat   ze   niet   gebruikt   worden.   Het   zijn   vaak   interessante   bronnen   die   sporen   opleveren.   De   gegevens   worden   altijd gecontroleerd en vervangen door eigen verwijzingen of visualisaties van de bron. Procedure: Als gegevens overgenomen worden gebruik ik de gegevens uit de database van het desbetreffende archief. Indien er een afbeelding gegeven is, worden de gegevens uit de akte zelf overgenomen. Een ontbrekende datum wordt berekend, indien mogelijk. En weergegeven als een jaartal. Indien de datum gegeven is (dd-mm-jjjj) dan is vast komen te staan dat deze (zeer waarschijnlijk) juist is en wordt het jaartal vervangen. Voorbeeld: “1923” als geboortedatum heeft een onzekerheid in zich. 11-12-1923 is vrijwel zeker en altijd gebaseerd op eigen check.
versie: 1.0